jehenathgejay-HAY-nah-THGAYthis sizethis largeunspec. comp. form ofjehenaunspec. comp. form ofje2ithgeeach one this sizeeach one this large