Wach’ehi Manyimiwah-ch’AY-hee MAH-nyee-meeGoing Killingproper nounwa-1ch’ehi 1killmanyiCompareWach’ehi Manyiwa-1 7ch’ehi 1manyi