Washimixawah-SHEE-mee-xahKneeling to Themproper noununspec. comp. form ofwa-1shimixa