Washimixawah-SHEE-mee-xahKneeling to Themproper nounwa-1shimixa