mą'shige rohąunspec. comp. form ofmą'shigearchaic variantfree variant ofwą'shigerohąfree variant ofwą'shige rohąunspec. comp. form ofwą'shigerohąarchaic variantwą'shige rohąunspec. comp. form ofwą'shigerohą