wayinyeunspec. comp. form ofwa-1free variant ofwayingecomposed ofwa-1-inge-inyeBaxoje variantfree variant of-ingeBaxoje variantwayingecomposed ofwa-1-inge-inyeBaxoje variantfree variant of-inge