washiwe1wah-SHEE-waygutsnouninsidesnoununspec. comp. form ofwa-1shiwe